Rehabilitering

Syftet är att stödja anställda till en återgång i tjänst, eller för de som inte kan återgå, stödja dem i utslussningen till annan sysselsättning.

Rehabilitering

Har du långtidssjukskrivna medarbetare eller personal som är i riskzonen för att utveckla ohälsa eller är i behov av rehabiliterande åtgärder?

Syftet med rehabiliteringen

Syftet är att stödja anställda till en återgång i tjänst, eller för de som inte kan återgå, stödja dem i utslussningen till annan sysselsättning. Medarbetare och kontaktpersoner ska lära sig att förebygga och känna igen varningssignalerna vid ohälsa. Syftet är också att ge support till kontaktpersoner som skall hjälpa till vid inslussningsprocessen.

Så här går det till

Jag intervjuar var och en som deltar i projektet. Vi gör tillsammans upp en målbeskrivning som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Jag, tillsammans med ledare väljer ut vem som skall fungera som kontaktpersoner för inslussningsprocessen.

Därefter träffas gruppen ett antal gånger. Individuellt stöd ges för de som så önskar. En avstämning görs mot de uppställda målen och eventuellt kompletterande stöd får då diskuteras från fall till fall.

Metod

Jag erbjuder såväl gruppstöd som individuellt stöd i rehabiliteringsprocessen. I gruppverksamheten får medlemmarna möjligheter att stödja varandra, se varandras resurser och identifiera samt bearbeta eventuella hinder på väg till återgång i arbete. Jag lär ut olika verktyg i självkännedom och kommunikation. Detta fungerar som stöd för den personliga utvecklingen.

I grupp blir den sjukskrivne tydlig med vilka svårigheter som han behöver bemästra för att vara bättre rustad för arbetslivet. Stresshantering och konflikthantering ingår som naturliga inslag i grupputvecklingen.

Individuellt stöd ges som ett komplement till gruppverksamheten. Det kan gälla alternativa utvecklingsplaner, om man skall lämna sin anställning. De som fungerar som faddrar/ledare behöver stöd både i grupp men även individuellt.